Otevřený přístup k infrastruktuře VVC Brno

Společnost VUAB Pharma a.s, je provozovatelem Výzkumně vývojového centra cytostatických léčiv (VVC). K financování projektu byly v souladu § 4 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními předpisy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pro hodnocení projektů, použity dotační prostředky z programu podpory OP PIK POTENCIÁL. Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015953, místo realizace Karásek 2262/1i, 621 00 Brno.

V podmínkách dotace se provozovatel zavázal k poskytnutí otevřeného přístupu k technologii, včetně zajištění odborné a technické podpory. Otevřeným přístupem se rozumí možnost provádět výzkumnou, vývojovou a inovační činnost na pracovišti Výzkumně vývojového centra, nebo možnost provedení specifických analýz pro výzkum a vývoj na základě smluvních podmínek. Přístup je určen pro jednotlivce nebo organizace z České republiky i ze zahraničí za dodržení provozních řádů a interních předpisů VUAB Pharma a.s. pro vstup do prostor VVC. Zájemce o poskytnutí otevřeného přístupu připraví žádost o přístup, kterou zašle e-mailem na adresu mnovotna@vuab.cz.  Žadatel musí žádost o umožnění přístupu podat s dostatečným předstihem (nejméně 2 měsíce předem), spolu se specifikací technických požadavků na realizaci měření a návrhem termínu realizace. Při přidělení rozsahu i doby přístupu budou brány v úvahu návrhy žadatele, ale provozovatel má právo přidělit rozsah i dobu přístupu dle vlastní úvahy. Vyrozumění o umožnění nebo zamítnutí žádosti, přidělení času a doby přístupu bude provedeno do 1 měsíce od data doručení úplné žádosti.

Žadatel musí na požádání provozovatele doložit, proč, jak a za jakým účelem chce technologii využívat, aby pověření pracovníci měli možnost prověřit, zda plánované výzkumné, vývojové nebo inovační činnosti jsou v souladu s pravidly poskytování otevřeného přístupu. Žadatel je povinen dokázat odbornou způsobilost zaměstnanců, kteří se budou na měření podílet.

Cena za poskytnutí otevřeného přístupu se s každým žadatelem stanovuje individuálně na základě požadavků na jednotlivé přístroje a doby jejich používání. Cena bude žadateli sdělena ve lhůtě 1 měsíce od podání žádosti.

Technologické vybavení výzkumně vývojového centra cytostatických léčiv:

  • Plynový chromatograf
  • TOC
  • Titrátor Karl Fischer
  • Zařízení pro přípravu, sterilní filtrace a rozplnění cytostatických léčiv
  • Analyzátor vlhkosti
  • Zařízení pro rozplnění agarových půd včetně sterilizace
  • Barvicí automat pro mikrobiologické testy
  • Zařízení pro depyrogenizaci obalového materiálu

Zpět