Ve VUAB Pharma a.s. byla ukončena sanace starých ekologických zátěží

V květnu 2019 bylo ukončeno monitorování po provedené sanaci starých ekologických zátěží v areálu společnosti VUAB Pharma a.s. Znečištění zemin a podzemních vod v tomto areálu vzniklo v průběhu několika desítek let historické výroby vlivem úniků a úkapů některých látek během skladování v podzemních i nadzemních nádržích a manipulací s nimi. Jednalo se zejména o úniky látky butylacetát, která se používala jako organické rozpouštědlo při výrobě penicilinu. Další znečištění představovaly ropné látky jako nafta a mazut (z provozu původní mazutové kotelny).

Celková doba prováděných sanačních prací byla 6 let, během kterých bylo vytěženo a odvezeno celkem 7 tisíc tun kontaminované zeminy, 184 857 m3 kontaminované podzemní vody. Z tohoto množství bylo odstraněno celkem 24 863 kilogramu butylacetátu a dalších látek.

Úspěšná sanace proběhla pod dohledem státních institucí (MF ČR, MŽP ČR, ČIŽP a regionálních orgánů). Tímto společnost dosáhla statutu ekologicky čisté společnosti.